Select Page
BC4

SportCadeau

Alle Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – SportCadeau

Algemene voorwaarden consumenten van Hawk Commerce B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34371716 (“Blackhawk”).

Definities

Acceptanten: de contractuele wederpartijen van SportCadeau die de Cadeaukaart op de Website accepteren als betaalmiddel voor een waardebon welke bij de Acceptant is te besteden. De Acceptanten staan op de Website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Blackhawk: Hawk Commerce B.V..
SportCadeau: de SportCadeau Cadeaukaart voor welke deze Algemene Voorwaarden van kracht zijn.
Cadeaukaart: de fysieke of elektronische (e-gift) cadeaukaart die uitgegeven wordt voor SportCadeau en die aan de Houder ervan het recht geeft het bedrag dat op de cadeaukaart is geladen te gebruiken op de website www.champ.nl.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Houder: een Consument die tevens houder is van een Cadeaukaart.
Website: www.giftcardstore.nl

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SportCadeau en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en Blackhawk ten aanzien van SportCadeau.
1.2 De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door op de Website een Cadeaukaart te kopen en expliciet de Algemene Voorwaarden te accepteren. De Algemene Voorwaarden gaan automatisch over op de nieuwe Houder indien deze een Cadeaukaart verkrijgt van een ander (zie ook artikel 2.3): door aanvaarding van de Cadeaukaart, aanvaardt de nieuwe Houder tevens de Algemene Voorwaarden.
1.3 De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

Artikel 2 – Koop en gebruik van de Cadeaukaart

2.1 Elke Cadeaukaart heeft een unieke code waarmee de Consument een of meerdere sportactiviteiten van een Acceptant kan kopen die op de website www.champ.nl worden aangeboden. De Cadeaukaart kan in delen worden aangewend.
2.2 Onmiddellijk na het moment dat de Cadeaukaart (deels) is aangewend, eindigt (deels) de rechtsbetrekking tussen de Houder en Blackhawk en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant (zie verder artikel 7.2).
2.3 De Cadeaukaarten zijn niet verhandelbaar en het is de Houder alleen toegestaan zijn of haar Cadeaukaart “om niet” (gratis) aan een andere Consument te geven.

Artikel 3 – Geldigheid

3.1 De Cadeaukaart is vanaf de dag van aankoop 24 maanden geldig. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Cadeaukaart niet meer te gebruiken als betaalmiddel op de Website. De klant kan zijn saldo/geldigheid controleren door na het inloggen te klikken op de saldo/geldigheid knop rechts bovenin het scherm. Blackhawk behoudt zich het recht voor om de verlopen Cadeaukaart te blokkeren.
3.2 Het betaalde bedrag voor een verlopen Cadeaukaart zal niet worden gerestitueerd.

Artikel 4 – Prijzen en retour

4.1 De prijzen op de Cadeaukaart zijn in Euro en geven uitsluitend recht op het vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat. Op de Cadeaukaart is geen BTW van toepassing.
4.2 De Cadeaukaart kan in een keer of in delen op www.champ.nl worden verzilverd (zie 2.2). Het is mogelijk om het resterende bedrag te betalen via een andere betaalmethode als het saldo op de Cadeaukaart niet toereikend is.
4.3 Sportcadeau neemt geen Cadeaukaarten retour, met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.
4.4 Het is niet mogelijk om een Cadeaukaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

Artikel 5 – Herroepingsrecht/Retourrecht bij online aankoop

5.1 De Houder heeft het recht om de koop van de Cadeaukaart te ontbinden door de koop te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de Cadeaukaart. Een modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden. Voor herroeping is het echter niet verplicht het herroepingsformulier te gebruiken, dit mag ook op andere schriftelijke wijze (per e-mail of per brief). Het emailadres is . Een brief betreffende herroeping kan worden verstuurd naar het adres vermeld in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.
5.2 Vanaf de dag dat Blackhawk de herroeping heeft ontvangen, heeft de Houder 14 dagen de tijd om de Cadeaukaart te retourneren aan Blackhawk, t.a.v. afdeling Retour, Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam.
5.3 Vanaf de dag dat Blackhawk de herroeping heeft ontvangen, heeft zij 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag aan de voormalig Houder terug te betalen. Blackhawk betaalt het gehele aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten die bij de aanschaf online zijn betaald) terug. De voormalig Houder draagt de kosten voor het retour zenden van de Cadeaukaart.
5.4 Het in dit artikel 5 opgenomen herroepingsrecht geldt niet indien de Houder reeds de unieke code van de Cadeaukaart zichtbaar heeft gemaakt of heeft gebruikt of indien artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.

Artikel 6 – Verlies

6.1 De Houder dient de Cadeaukaart zorgvuldig te bewaren.
6.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Cadeaukaart waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, is Blackhawk niet aansprakelijk. Blackhawk is niet verplicht een nieuwe Cadeaukaart aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Cadeaukaart in welke vorm dan ook vergoeden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Blackhawk is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van niet-nakoming van de Algemene Voorwaarden door Blackhawk.
7.2 Blackhawk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder of derden die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Houder en deze Acceptant met betrekking tot de sportactiviteit(en) van de Acceptant die door de Houder met de Cadeaukaart is betaald, dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 2.2).
7.3 Niettegenstaande artikel 7.1 aanvaardt Blackhawk geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Cadeaukaart of voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Cadeaukaart.
7.4 Blackhawk verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de uitgaven van de Cadeaukaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
7.5 Blackhawk kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Cadeaukaart en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.
7.6 Blackhawk kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Blackhawk via de Website.
7.7 De Website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. Blackhawk aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.
7.8 Blackhawk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van Blackhawk is het bedrag dat de Consument voor de Cadeaukaart in het onderhavige geval heeft betaald.

Artikel 8 – Overmacht

In het geval van overmacht heeft Blackhawk het recht om, naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Blackhawk toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 9 – Fraude

In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder of een derde heeft Blackhawk het recht om naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Blackhawk toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 10 – Klachtenprocedure

Voor klachten en/of vragen over de Cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice telefonisch via: 020-2299171 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00 uur).

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van Sportcadeau mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Blackhawk.

Artikel 13 – Eenzijdig wijzigingsbeding

Blackhawk behoudt zich altijd het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan worden geraadpleegd op de Website.
Card

Waarom een SportCadeau?

Meer dan 11.000+ sportactiviteiten te boeken

Ontdek de leukste sportactiviteiten in de buurt en boek op elk moment. Gebruik je SportCadeau en je hebt alle sport binnen handbereik.